ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری

ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری

نام و نام خانوادگی:

دکتر احمد پیروز

اهداف دوره:

فراگیر سازمان خود را بشناسد- تکالیف خود را بشناسد- با مفهوم تخلف آشنا شود- با مفهوم فساد وانواع فساد آشنا شود- با قوانین و مقررات مربوط با پیشگیری از فساد آشنا شود

مخاطبین دوره:

کلیه کارکنان و کارشناسان دستگاه های دولتی

مدت آموزش : 8 ساعت

مدت دوره :30 روز

هزینه دوره :10000 تومان