اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

در هر سازمان صنعتی، خدماتی و آموزشی مسئولیت و نگهداری، بهسازی و به‌کارگیری مطلوب منابع انسانی به‌طور مطلوب با مدیران و در راستای اهداف و سیاست‌های سازمان می‌باشد.افزون بر نقش مدیران عالی و اجرایی بر تحقیق این امر خطیر، سرپرستان و مدیران سرپرست که بخش وسیعی از رده مدیریت را شامل می‌شوند، در چگونگی به‌کارگیری منابع انسانی وظیفه حساس و تعیین‌کننده‌ای را بر دوش دارد. این گروه با داشتن نقش کلیدی، تمامی وظایف و مسئولیت‌های مدیران را در سطح اجرایی دارا می‌باشند، بطوریکه کلیه تصمیمات متخذه را در چارچوب قوانین و دستورالعمل‌ها و در قالب برنامه‌های کاری به‌وسیله‌ی نیروهای انسانی اجرا می‌کنند.

مدت آموزش : 8 ساعت

مدت دوره : 30 روز

هزینه دوره:21000تومان