امنیت و حفاظت اطلاعات

امنیت و حفاظت اطلاعات

مدت آموزش : 8 ساعت

مدت دوره :30 روز 

هزینه دوره :25000تومان