آشنایی و تشریح الزامات ISO9001:2008

آشنایی و تشریح الزامات ISO9001:2008

مدت آموزش:24 ساعت

مدت دوره : 30 روز 

هزینه دوره : 98000 تومان