ارتباط مدیر و مردم

ارتباط مدیر و مردم

مدت آموزش : 8 ساعت

مدت دوره : 20 روز

هزینه دوره : رایگان