اصول خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

اصول خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

کار آفرینی فرایندی از ارائه اندیشه های تازه و نو، بهره گیری از امکانات و فرصت های موجود با تکیه بر دانش، پیشه و کار مربوط به آن و پذیرش خطر است. یک کار آفرین به منظور تحقق ایده اش عوامل مورد نیاز مانند: زمین، نیروی کار، مواد مصرفی و سرمایه را فراهم آورده و با استفاده از قدرت تصمیم گیری، مهارت ها و استعدادهای فردی اش در طراحی، سازمان دهی، راه اندازی و مدیریت واحد جدید، ایده اش را تحقق ساخته و از این راه به کسب درآمد می پردازد.

مدرس دوره :دکتر محسن براتی

مدت زمان دوره الکترونيکي : 16 ساعت

مخاطبین دوره :عمومی

مدت دوره : 30روز

هزینه دوره:21000تومان