آشنایی و تشریح الزامات iso9001:2015

آشنایی و تشریح الزامات iso9001:2015

استاد :مهندس بیرامی

مدت آموزش : 24 ساعت

مدت دوره : 40 روز 

هزینه دوره :98000 تومان