اصول مکاتبات اداری و گزارش نویسی

اصول مکاتبات اداری و گزارش نویسی

هدف از دوره  کسب مهارت نگارش یک نوشته سازمانی خوب با بهره بردن از راه‌های سریع، ساده، کوتاه و سیستمی برای رساندن مفاهیم و اطلاعات

مخاطبین دوره : 

عمومی /کارکنان سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی 

مدت زمان دوره :8 ساعت

مدت  ثبت نام دردوره :30 روز 

هزینه دوره :12000تومان