امربه معروف و نهی از منکر

امربه معروف و نهی از منکر

نام و نام خانوادگی:

محسن براتی

اهداف دوره:

در پایان دوره انتظار می رود فراگیران:

مخاطبین دوره:

اعضای محترم کارکنان دولت/ دانشجویان/ و...

مدت دوره : 15 روز

مدت زمان دوره :8 ساعت

هزینه دوره : رایگان